Usnesení - 11.09.2013

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 11. září 2013

Usnesení č. 58/2013

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje pozemku ppč. 237/1 k. ú. Janov nad Nisou – zahrada o výměře 450 m2.

Usnesení č. 59/2013

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje pozemku ppč. 1020/3 k. ú. Janov nad Nisou – trvalý travní porost  o celkové výměře 3 854 m2 označeného dle geometrického plánu č. 1116-32/2013 jako 1020/5 o výměře 138 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 100,- Kč/m2.

Usnesení č. 60/2013

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje pozemku ppč. 885/3 k. ú. Janov nad Nisou - zahrada o výměře 430 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 300,- Kč/m2.

Usnesení č. 61/2013

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje pozemků:

- pozemek ppč. 857/1 k. ú. Hraničná nad Nisou – ostatní plocha o výměře 2 794 m2

- pozemek ppč. 839 k. ú. Hraničná nad Nisou - ostatní plocha o výměře 5 672 m2

- pozemek ppč. 851 k. ú. Hraničná nad Nisou - ostatní plocha o výměře 613 m2

- pozemek ppč. 841 k. ú. Hraničná nad Nisou - ostatní plocha o výměře 2 742 m2

- pozemek ppč. 842 k. ú. Hraničná nad Nisou - ostatní plocha o výměře 527 m2

- pozemek ppč. 840 k. ú. Hraničná nad Nisou - ostatní plocha o výměře 200 m2

- pozemek ppč. 816 k. ú. Hraničná nad Nisou - ostatní plocha o výměře 1 889 m2

- pozemek ppč. 800 k. ú. Hraničná nad Nisou - ostatní plocha o výměře 3 057 m2

- pozemek ppč. 1678/8 k. ú. Loučná nad Nisou - ostatní plocha o výměře 1 608 m2

- část pozemku ppč. 830 k. ú. Hraničná nad Nisou - ostatní plocha o celkové výměře 2 572 m2 označené GP č. 570-651/2013 jako 830/2 o výměře 907 m2

- část pozemku ppč. 826/1 k. ú. Hraničná nad Nisou - ostatní plocha o celkové výměře 5 020 m2, označené GP č. 570-651/2013 jako 826/3 o výměře 1 639 m2

- část pozemku ppč. 843 k. ú. Hraničná nad Nisou - ostatní plocha o celkové výměře 2 679 m2, označené GP č. 570-651/2013 jako 843/2 o výměře 1 803 m2

- část pozemku ppč. 837/1 k. ú. Hraničná nad Nisou - ostatní plocha o celkové výměře 2 930 m2, označené GP č. 570-651/2013 jako 837/5 o výměře 747 m2

- část pozemku ppč. 821 k. ú. Hraničná nad Nisou - ostatní plocha o celkové výměře 6 195 m2, označené GP č. 574-651/2013 jako 821/2 o výměře 5 905 m2

- část pozemku ppč. 814/4 k. ú. Hraničná nad Nisou - ostatní plocha o celkové výměře 5 229 m2, označené GP č. 574-651/2013 jako 814/6 o výměře 4 691 m2

- část pozemku ppč. 1404/1 k. ú. Janov nad Nisou - ostatní plocha o celkové výměře 13 791 m2, označené

- GP č. 1117-652/2013 jako 1404/3 o výměře 4 459 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 100,- Kč/m2.

Usnesení č. 62/2013

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem pozemku ppč. 264/2 k. ú. Janov nad Nisou – trvalý travní porost o výměře 159 m2 manželům Mgr. Z. a RNDr. J. P., bytem ….. za cenu 16. 536,- Kč.

Usnesení č. 63/2013

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s bezúplatným převodem části pozemku ppč. 1297/10 – ostatní plocha o celkové výměře 6035 m2 označeného dle GP č. 1120-656/2013 jako1297/10 o výměře 149 m2 do majetku Obce Janov nad Nisou.

Usnesení č. 64/2013

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s bezúplatným převodem pozemku ppč. 203/6 k. ú. Hraničná nad Nisou do majetku Obce Janov nad Nisou a zároveň souhlasí podpisem Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. Rp U/LB/2013/9338.

Usnesení č. 65/2013

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním geometrického plánu na oddělení části pozemku 262/2 k. ú. Hraničná nad Nisou (2 x 2 m okolo studny) a s vypracováním geometrického plánu na vedení potrubí.

Usnesení č. 66/2013

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou navrhuje cenu 100,- Kč/m2 pro ostatní komunikace, které budou převedeny od Pozemkového úřadu na obec Janov nad Nisou a následný prodej občanům a pověřuje starostu o uzavření smluv o smlouvě budoucí na prodej pozemků.

Usnesení č. 67/2013

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje následující rozpočtové změny:

OdPa

Pol

V

2321

5171

 - 40.000

převod

V

2310

5171

 40.000

oprava hydrantu

V

6171

5178

- 50.000

splátky-auto

V

5311

5178

 50.000

splátky-auto

V

6171

6121

 - 201.000

převod

V

2310

6121

45.000

vodovodní přípojka

V

5311

5169

35.000

kamerový systém

V

2212

5169

100.000

passport-silnice

V

6320

5163

17.400

pojištění

V

6320

5362

3.600

silniční daň

P

4111

- 7.161

vratka za volby

V

6118

5169

 - 7.161

vratka za volby

Příjem celkem:  - 7.161

Výdej celkem:  - 7.761.

Usnesení č. 68/2013

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou po projednání:

1. schvaluje Program rozvoje obce ve znění předloženém k projednání

2. ukládá starostovi obce zajistit dopracování Akčního plánu / Operativního plánu pro rok 2014 v přímé návaznosti na schválený Program rozvoje obce a rozpočet obce.

Usnesení č. 69/2013

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytování pečovatelské služby a odlehčovací služby pro obec Janov nad Nisou s Centrem sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o..

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

zapsala: Jelínková Lenka

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

5. zasedání zastupitelstva 2024
29.05.2024 od 17:00 h