Zápis - 25.02.2015

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 25. února 2015

Přítomni: Mgr. Daniel  DAVID, Bc. Marie Bürgerová, Jaroslav JANSA, Ing. Radek JELÍNEK, Renata MÁDLOVÁ, Ing. Petr MLEJNEK, Michal SURKOV,Ing. Jan ZELENKA

Omluven: Mgr. Adam KULICH

1.  Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17.05 hodin za přítomnosti 6 členů ZO (chybí Mgr. Adam Kulich, Ing. Zelenka a Bc. Bürgerová )

Volba ověřovatelů:

- Mgr. David navrhuje p. Jaroslava Jansu – přijímá 

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  6 PROTI  0 ZDRŽEL  0 p. Jansa byl schválen ověřovatelem zápisu

 

- Mgr. David navrhuje jako druhého ověřovatele zápisu Ing. Petra Mlejnka -  přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  6 PROTI 0 ZDRŽEL  0

- Ing. Petr Mlejnek byl schválen druhým ověřovatelem zápisu

 

Volba návrhové komise

-  Mgr. David navrhuje jako člena návrhové komise Ing. Radka Jelínka  - přijímá

-  Mgr. David o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  6 PROTI 0 ZDRŽEL  0

- Ing. Jelínek  byl  schválen  členem návrhové komise

-  Mgr. David navrhuje jako  druhého člena návrhové komise p. Michala Surkova - přijímá

-  Mgr. David o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  6 PROTI 0 ZDRŽEL 0

-  p. Surkov byl schválen druhým členem návrhové komise

Kontrola usnesení

Usnesení č. 1/2015 – na vědomí

Usnesení č. 2/2015 –  na vědomí

Usnesení č. 3/2015 – splněno

Usnesení č. 4/2015 – splněno

Usnesení č. 5/2015 – trvá

Usnesení č. 6/2015 – trvá

Usnesení č. 7/2015 – splněno

Usnesení č. 8/2015 – na vědomí

Usnesení č. 9/2015 –  splněno

Usnesení č. 10/2015 – splněno

- v 17.08 hodin přichází Ing. Jan Zelenka – 7 členů ZO

Schválení zápisu z minulého zasedání

- Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k zápisu z minulého zasedání ZO – nikdo nemá, ověřovatelé zápisu z minulého zasedání ZO ze dne 28. ledna 2015 p. Michal Surkov a  Mgr. Adam Kulich také nedodali žádné připomínky

-  Mgr. David  konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen

- v 17.10 hodin přichází Bc. Marie Burgerová – 8 členů ZO

Schválení programu

- Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k navrženému programu jednání – nikdo nemá, dává tedy hlasovat o programu v tomto znění:

P r o g r a m :

1) Zahájení (presence, volba ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)

2) Prodej majetku obce

3) Schválení cen vodného a stočného pro rok 2015 (Hrabětice, Hraničná 180 a 104)

4) Zpráva z Komise pro kulturu a sport

5) Různé a interpelace

6) Závěr

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- program jednání byl schválen

2. Prodej majetku obce

- fy. Lesy ČR, s. p. dostala žádost na odkoupení pozemků ppč. 793/2, 793/1, 795/6, 783/1, 795/2 a 795/3 k. ú. Janov nad Nisou, protože pro ně tyto lesy nemají nijak zvláštní význam nabídli tyto pozemky obci Janov nad Nisou, předjednána je i možnost směny těchto pozemků za jiné, o které by stály Lesy ČR

- vyjádření komise - komise doporučuje pověřit starostu obce jednáním s Lesy ČR, s. p. o možnostech převodu pozemků

- Mgr. David navrhuje usnesení: “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou pověřuje starostu obce jednáním s Lesy ČR s. p. o možnostech převodu pozemků  ppč. 793/2, 793/1, 795/6, 783/1, 795/2 a 795/3 k. ú. Janov nad Nisou. ”  a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 11 Mgr. Daniela Davida bylo schváleno 

- narovnání vztahů - na základě žádosti majitelů objektu č. p. 31 v Hraničné o údržbu přístupové cesty bylo zjištěno, že cesta ve skutečnosti  nevede jen po pozemku obce (ppč. 833/2), ale i po soukromých pozemcích, aby mohlo dojít k narovnání vztahů, nechala obec cestu vytyčit v terénu, na snímku je patrné, že cesta zasahuje do pozemku ppč. 407/7 a 407/1 což jsou soukromé pozemky, majitelé těchto dvou pozemků s jejich záborem předběžně souhlasili

- vyjádření komise - komise doporučuje nechat  vypracovat geometrický plán na oddělení pozemků a pověřit starostu jednáním o odkoupení či směně pozemků

- Mgr. David navrhuje usnesení: “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním geometrického plánu na oddělení pozemků ppč. 407/1 a 407/7 k. ú. Hraničná a pověřuje starostu obce jednáním o odkoupení, či směně, či darování částí těchto pozemků. ”  a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 12 Mgr. Daniela Davida bylo schváleno 

- žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na zajištění strpění, umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na ppč. 1329/6 a 1397/1 k. ú. Janov nad Nisou (dle GP č. 1164-230/2014) pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035, budoucí smlouva byla odsouhlasena usnesením č. 33/2010

- vyjádření komise - komise doporučuje uzavření smlouvy za jednorázový poplatek 43.200,- Kč + DPH v zákonné výši

- Mgr. David navrhuje usnesení: “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na zajištění strpění, umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na ppč. 1329/6 a 1397/1 k. ú. Janov nad Nisou (dle GP č. 1164-230/2014) pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035 za jednorázový poplatek 43.200,- Kč + DPH v zákonné výši. ”  a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 13 Mgr. Daniela Davida bylo schváleno 

- Mgr. David předkládá zastupitelům důvodovou zprávu pí. Bürgerové, p. Mlejnka, p. Kulicha a p. Jansy o odkoupení nebo převedení pozemku č. 471/1 od Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, Chodov, 14800 Praha 4 do vlastnictví a majetku obce Janova nad Nisou

- jedná se o staré hřiště (starák) jež je důležité pro současné kulturní i sportovní vyžití (zábavné akce, sportovní akce), do budoucna kolem tohoto hřiště navrhují vytvořit běžecké kolečko, které by umožnilo se spojit s Jizerskou magistrálou

- Mgr. David navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou pověřuje starostu Mgr. Daniela Davida o projednání odkoupení nebo převedení pozemku č. 471/1 od České republiky, zastoupené AOPK, se sídlem Kaplanova 1931/1, Chodov, 14800 Praha 4 do vlastnictví a majetku obce Janova nad Nisou.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 14 Mgr. Daniela Davida bylo schváleno 

3. Schválení cen vodného a stočného pro rok 2015 (Hrabětice, Hraničná 180 a 104)

- Mgr. David informuje přítomné zastupitele o nákladech na vodné a stočné za rok 2014, na zastupitelstvu je teď schválit cenu vodného a stočného pro rok 2015

- náklady na vodné za rok 2014 jsou 27,815 Kč/m3 bez DPH  a náklady za stočné jsou 32,907 Kč/m3 bez DPH

- Mgr. David navrhuje cenu vodného na rok 2015 ve výši 28,09 Kč/m3 bez DPH a cenu stočného na rok 2015 ve výši 33,24 Kč/m3 bez DPH

- Mgr. Daniel David dává návrh usnesení: “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje náklady na vodné v roce 2014 ve výši 27,815 Kč/m3 bez DPH a náklady na stočné v roce 2014 ve výši 32,907 Kč/m3 bez DPH.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 15 Mgr. Daniela Davida bylo schváleno 

- Mgr. Daniel David dává návrh usnesení: “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou  schvaluje cenu vodného a stočného pro rok 2015 ve výši - vodné 32,31 Kč/m3 s DPH (28,09 Kč bez DPH) a stočné 38,22 Kč/m3 s DPH (33,24 Kč bez DPH).“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 16 Mgr. Daniela Davida bylo schváleno 

4. Zpráva z Komise pro kulturu a sport

- Mgr. David seznámil přítomné zastupitele se zprávou z Komise pro kulturu a sport ze dne 17. 2. 2015, komise na svém jednání posoudila všechny žádosti o finanční podporu na činnost a projekty, výsledkem je předložená tabulka s rozdělenými finančními prostředky:

a) neinvestiční finanční podpora na činnost:

Osada Vyšehrad 1.000,- Kč

TJ Sokol 33.000,- Kč

Český svaz žen   1.000 ,- Kč  

SKI Janov-Bedřichov 15.000 ,- Kč  

Školní sportovní klub 15.000 ,- Kč  

Česká lyžařská společnost   5.000 ,- Kč

b) neinvestiční finanční podpora na akce

Česká lyžařská společnost kvízový běh – II. ročník 1.500 ,- Kč

Michal Surkov pálení čarodějnic 7.000 ,- Kč

TJ Sokol Janov n. N. janov OPEN – 3. ročník 4.000 ,- Kč  

Český svaz žen výlet Jánské lázně+Č. Hora 4.000 ,- Kč

Josef Hanzlovič turnaj v petangu 5.500,- Kč

- starosta ještě upozorňuje na to, že s každým zájemcem o neinvestiční finanční podporu bude před poskytnutí finančních prostředků uzavřena smlouva ke schváleným akcím

- Mgr. David navrhuje usnesení: „ Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje v rámci podpory volnočasových aktivit:

a) neinvestiční finanční podporu na činnost:

Osada Vyšehrad 1.000,- Kč

TJ Sokol 33.000,- Kč

Český svaz žen   1.000 ,- Kč  

SKI Janov-Bedřichov 15.000 ,- Kč  

Školní sportovní klub 15.000 ,- Kč  

Česká lyžařská společnost   5.000 ,- Kč

b)  neinvestiční finanční podporu na akce

Česká lyžařská společnost kvízový běh – II. ročník 1.500 ,- Kč

Michal Surkov pálení čarodějnic 7.000 ,- Kč

TJ Sokol Janov n. N. janov OPEN – 3. ročník 4.000 ,- Kč  

Český svaz žen výlet Jánské lázně+Č. Hora 4.000 ,- Kč

Josef Hanzlovič turnaj v petangu 5.500,- Kč

c) zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce uzavřít smlouvy ke schváleným akcím.” a o svém návrhu dává hlasovat 

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 17 Mgr. Daniela Davida bylo schváleno

5. Různé a interpelace

- p. starosta přítomné informuje o tom, že obci Janov nad Nisou byla Ministerstvem vnitra, generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky poskytnuta účelová dotace v rámci reprodukce požární techniky pro jednotky požární ochrany ve výši 1.500 tis. Kč na technické zhodnocení rekonstrukcí CAS 32 - Tatry 815

- celková rekonstrukce vozidla bude cca za 3 mil Kč z čehož polovinu bude financovat obec Janov nad Nisou, s částkou je již v rozpočtu počítáno

- p. Radek Nagy, velitel JSDHO vysvětluje  jak repas bude probíhat a jak bude vypadat vozidlo po technickém zhodnocení, dále uvádí, že jsou jediná jednotka v okolí, která vlastní tak velký vůz a díky množství hasebních látek, které dokáže dopravit na místo události jsou často volání k zásahům

- Mgr. David informuje zastupitele o návrhu nařízení pí. Bürgerové, p. Mlejnka, p. Kulicha a p. Jansy o zákazu podomního a pochůzkového prodeje – zastupitelé s návrhem  nařízení souhlasí

- Mgr. David dává návrh usnesení: “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje Nařízení č. 1/2015 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 18 Mgr. Daniela Davida bylo schváleno

6. Závěr

- starosta obce Mgr. Daniel David ukončuje jednání 2. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou  v  18.30 hodin

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

ověřovatelé: p. Jaroslav Jansa, Ing. Petr Mlejnek

zapsala: Lenka Jelínková

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

5. zasedání zastupitelstva 2024
29.05.2024 od 17:00 h